تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1376 
فقه واصول 
وزارت علوم 
 
دکترا 
1376 
فقه ‌واصول ‌ 
وزارت ‌علوم ‌ 
 
سطح 4